Advokátska kancelária JUDr. Jarmila Čižmárová

Oblasť obchodného práva tvorí hlavnú náplň činnosti našej Advokátskej kancelárie. Právne poradenstvo v tejto oblasti poskytujeme podnikateľským subjektom od ich vzniku až po ich prípadný zánik.

Medzi služby ktoré v tejto oblasti ponúkame patria napr.:

  • zakladanie obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť)

  • vykonávanie zápisov do obchodného registra, živnostenského registra, oznamovanie potrebných náležitostí príslušným úradom

  • sledovanie zmien príslušných zákonov a z nich vyplývajúcich povinností pre klientov

  • otázky záväzkového obchodného práva (kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné)

  • vymáhanie pohľadávok súdnou cestou

  • zúčastňovanie sa rokovaní s obchodným partnerom

  • vypracovanie právnych analýz a stanovísk k vzniknutým otázkam

  • uskutočňovanie valných zhromaždení

  • zastupovanie klienta pred súdom, rozhodcovským súdom či pred iným orgánom

  • overovanie registrácie zahraničných obchodných partnerov pre DPH

 

 

Copyright © 2008 JUDr. Jarmila Čižmárová - Design by Virgodesign