Advokátska kancelária JUDr. Jarmila Čižmárová

Občianske právo prináša odpovede na každodenné otázky, či už sa týkajú kúpy nehnuteľností,  ich predaja, zriaďovania vecných bremien, susedských sporov, manželských sporov, otázok rodinných či iných.

V tejto oblasti práva poskytujeme právne  poradenstvo a služby a to najmä :

  • vypracúvame kúpne zmluvy na predaj  nehnuteľností  vrátane podania návrhu na vklad  vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

  • zabezpečenie vinkulácie  kúpnej ceny (notárska úschova, resp. bankový dokumentárny akreditív)

  • darovacie zmluvy, vrátenie daru, zastupovanie v dedičských konaniach

  • rozvod manželstva , vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva bývalých manželov, spory o užívanie spoločnej veci manželmi, výživné, zverenie detí do opatery niektorému z rodičov

  • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, nakladanie spoluvlastníkov so spoločnou vecou, reálne rozdelenie veci

  • vypracovanie nájomných zmlúv, zmlúv o výpožičke, zmlúv o pôžičke

 

 

 

Copyright © 2008 JUDr. Jarmila Čižmárová - Design by Virgodesign