Advokátska kancelária JUDr. Jarmila Čižmárová

Správne právo je jedno z významných odvetví slovenského právneho poriadku. Jeho základným poslaním je zabezpečovať ochranu verejného záujmu a v prípade nevyhnutnosti ochranu práv, právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, ako aj plnenie ich povinností.

V tomto smere po právnej stránke zabezpečujeme:

  • konanie pred katastrálnym úradom

  • konanie pred stavebným úradom, stavebné povolenie,

  • zastupovanie v daňových konaniach,

  • zastupovanie pred orgánmi samosprávy, resp. pred orgánmi obce

  • colné konanie

Copyright © 2008 JUDr. Jarmila Čižmárová - Design by Virgodesign