Advokátska kancelária JUDr. Jarmila Čižmárová

Občianske súdne konanie je spôsobom riešenia sporov medzi dvomi či viacerými osobami. V tomto konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, uskutočňujú výkon rozhodnutí, ktoré neboli splnené dobrovoľne, a dbajú pri tom na to, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a aby sa práva nezneužívali na úkor týchto osôb.

Naša kancelária poskytuje svojim klientom v konaní pred súdom komplexné právne služby a to najmä:

  • vypracovanie žaloby

  • zastupovanie na pojednávaniach

  • podávanie návrhov a stanovísk

  • podávanie opravných prostriedkov (odvolanie)

  • uzatváranie súdnych zmierov

  • iné úkony, ktoré sú potrebné k úplnému ukončeniu sporu

 

 

Copyright © 2008 JUDr. Jarmila Čižmárová - Design by Virgodesign